CERTIFICAZIONI

ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ALL’ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI – SOA

Galiano Group S.r.l. è in possesso di Attestazione di Qualificazione SOA rilasciato CQOP SOA S.p.A. Società Organismo di Attestazione, nelle seguenti Categorie e Classifiche:

  • OG 1 – IV Bis
  • OG 3 – III
  • OG 6 – II
  • OG 10 – II
  • OG 11 – I
  • OS 18A – II Bis
  • OS 18B – II
  • OS 21 – II
  • OS 23 – I
  • OS 24 – I